Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak SA-FA Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“Safa Restorasyon” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI İnternet sitemizde yer alan mesaj kutusu üzerinden bizimle iletişime geçmeniz hâlinde; adınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, telefon numaranız ve mesaj içeriğinde yer verdiğiniz diğer kişisel verileriniz işbu faaliyet kapsamında Safa Restorasyon tarafından işlenecektir. Yukarıda yer alan kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerekli hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER ve AKTARIM AMAÇLARI Kişisel verileriniz “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçindeki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere; Ayrıca; denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, iş danışmanlarıyla; yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan elektronik formun doldurulması suretiyle elde edilecek olup; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkelere bağlı kalınarak; sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Safa Restorasyon’un meşru menfaatleri için zorunluluk arz ettiği ölçüde ve yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca alınması gereken noktalarda açık rıza alınmak suretiyle işlenecektir.

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@safarestorasyon.com.tr ile iletişime geçebilir veya https://www.safarestorasyon.com.tr/iletisim adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz. Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu; Şenlikköy Mahallesi Yeni Bağlar Sokak No: 24/1 Bakırköy/İstanbul adresine bizzat getirebilir, Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir, safa.restorasyon@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz
Safa Restorasyon © Tüm hakları saklıdır. | Kişisel Verilerin Korunması
Diller

Diller